Uslovi

1. UVOD
Turistička agencija „ Globtour Montenegro“, Dosutejeva 4, 85310 Budva (u nastavku „agencija“) garantuje autentičnost svih prikazanih vizuelnih i pisanih podataka koji se odnose na karakteristike smještajnij jedinica koje Globtour.me ima u svojoj ponudi, kao i autentičnost uslova iste ponude. Globtuor Montenegro se obavezuje da obezbjedi smještaj u rezervisanim smještajnim jedinicama u traženom periodu, osim u slučaju više sile (rаt, nemiri, štrаjkovi, teroristički nаpаdi, sаnitаrni problemi, prirodne kаtаstrofe, intervencije zvаničnih orgаn, itd.).
Prilikom iznajmljivanja jedne ili vise smještajnih jedinica koje stoje u ponudi agencije klijent stupa u legalnu vezu sa Globtour Montenegro, i potvrđuje da prihvata Opšte uslove smještajnog rezervacionog sistema (u nastavku „Uslovi“), koji su ovdje navedeni. Svi podaci nevedeni u ponudi predtavljaju zakonsku obavezu kako za klijenta tako i za Globtour Montenegro.  Uslovi predstаvljаju osnov zа rešаvаnje bilo kog eventuаlnog sporа koji može nаstаti između klijentа i Globtour Montenegro. Savjetujemo klijenta da pažljivo pročita Uslove prije bilo kakvog plaćanja. 

2. SADRŽAJ PONUDE
Globtour Montenegro je pružalac usluga privatnog smještaja, hotelskog smještaja, rent-a-car i izleta. 

3. REZERVISANJE I PLAĆANJE
Rezervacija smještaja, automobila ili izleta šalje se elektronski popunjavanjem online formulara na našem site-u. Rezervacije su moguće jedino ukoliko se na naš Web site  uplati cijeli iznos rezervacije prije dolaska klijenta. Nakon što primimo ukupan iznos, poslaćemo Vam potvrdu rezervacije i vaučer koji sadrži podatke relevante rezervacije (detalji domaćina, gosta, datum dolaska i odlaska kao i ostale usluge koje je gost platio).
Uplata se može izvršiti kreditnom karticom (Visa, Master), agencija preuzima bankovne troškove.
Prilikom plaćanja rezervacije klijent potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim detaljima i uslovima pod kojima je izvršena rezervacija. Prilikom plaćanja svi uslovi navedeni u ugovoru postaju pravna obaveza obije strane, klijenta i agencije. 

4. BORAVIŠNA TAKSA
Boravišna taksa je uključena u cijenu.
Prema Zakonu Republike Crne Gore boravišna taksa iznosi od 0,50 do 1,00€ po osobi/danu za odrasle. Djeca uzrasta 12 do 18 godina plaćaju 50% od iznosa takse, dok djeca uzrasta ispod 12 godina ne plaćaju taksu. 

5. SMJEŠTAJ I CIJENE
Cijene koje su istaknute na Globtour Montenegro Web stranici variraju u zavisnosti od smještajnih objekata. Cijene su precizirane za svaku smještajnu jedinicu i izražene su u eurima. Istaknute cijene za hotelski i privatni smještaj uključuju samo one usluge koje su navedene u ponudi izabrane smještajne jedinice.
Istaknute cijene za privatni smještaj uključuju: dnevni najam smještaja, posteljinu, kuhinju opremljenu posuđem (osim ako je bukirana smještajna jedinica bez mogućnosti upotrebe kuhinje), troškovi vode i struje.
Dodatne usluge su one usluge koje se mogu obezbijediti ali nisu uključene u cijenu najma (kao na primjer rent-a-car, izleti, iznajmljivanje broda, itd.). Klijent dodatno plaća ove usluge ukoliko ih koristi. Ukoliko Globtour Montenegro pruža dodatne usluge, cjenovnik će biti istaknut na web stranici agencije. Ukoliko Globtour Montenegro ne pruža dodatne usluge, cijene će biti ugovorene direktno sa davaocem usluga.
U pojedinim slučajevima klijent će morati da plati depozit u kešu direktno kod davaoca usluga na dan dolaska u smještajnu jedinicu. Depozit je garancija za davaoca usluga da klijent neće prouzrokovati nikakvu štetu smještajne jedinice ili njenog sadržaja. Na dan odlaska klijentu će biti vraćen cijelokupan iznos depozita, kada davaoc usluga utvrdi da nije prouzrokovana nikakva šteta u smještajnoj jedinici. 

6. KATEGORIZACIJA I OPIS
Ponuđene smještajen jedinice su klasifikovane prema oficijelnoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije na dan dobijanja radne dozvole, I prema trenutnom stanju smještajne jedinice koje je kontorlisano od strane Globtour Montenegro lično.
Standardi smještaja, hrane i drugih usluga variraju kod različitih mjesta i zemalja i ne mogu se upoređivati. Informacije koje gost dobije u objektu koji je rezervisao, ne predstavljaju za agenciju vecu obavezu od informacija koje su objavljene na sajtu.
Raspored soba/apartmana određuje recepcija hotela. Ukoliko klijent nije rezervisao određenu sobu/apartman sa specijalnim karakteristikama, klijent će prihvatiti sobu/apartman koji će mu biti dodijeljen u skladu sa vaučerom.
Agenicja garantuje da je kuhinja u svakoj smještajnoj jedinici opremljena odgovarajućim posuđem i priborom prema broju gostiju koji borave u smještajnoj jedinici. Prilikom dolaska klijenta soba mora biti čista i uredna sa čistom posteljinom. Posteljina se mijenja sedmično za klijente koji borave duže od jedne sedmice. Davalac usluga je obavezan da obezbijedi peškire.
Check-in je posle 14:00h, a check-out do 10:00h. Davaocu usluga je neophodno 4 sata da očisti i pripremi smještajnu jedinicu za sledećeg klijenta.
Klijent dobija ključeve od smještajne jedinice direktno kod davaoca usluga. 

7. PROMJENE I STORNIRANJE OD STRANE AGENCIJE
Globtour Montenegro može promijeniti ili čak stornirati rezervisani smještaj ukoliko se prije ili prilikom boravka pojave neočekivane okolnosti koje se ne mogu izbjeći. Globtour Montenegro bi uz pomoć davaoca usluga trebao ponuditi gostu alternativni smještaj, s tim što se promjene mogu izvršiti samo uz odobrenje gosta. Ponudjeni alternativni smještaj bi trebao biti iste ili više kategorije od kategorije rezervisanog smještaja.
Razliku u cijeni između rezervisanog i alternativnog smještaja pokriva agencija. Ukoliko nije moguće naći alternativni smještaj, Globtour Montenegro će vratiti cjelokupni iznos plaćene rezervacije.
Globtour Montenego je obavezan da obavijesti sve klijente, koji su potvrdili svoj dolazak tako što su platili rezervaciju, o bilo kakvim promjenama ili otkazivanju rezervacije odmah nakon pojave neočekivanih okolnosti. Ako Globtour Montenegro nije u mogućnosti da pronađe alternativni smještaj, dužan je da izvrši povraćaj novca klijentu za njegovu rezervaciju. Globtour Montenegro preuzima bankovne torškove i novac koji će vratiti klijentu će biti uvećan za iste, koje je klijent već platio. Klijent je dužan da na Globtour Montenegro pošalje bankovni izvještaj sa iznosom plaćenih bankovnih troškova. 

8. PROMJENE I STORNIRANJE OD STRANE KLIJENTA
Klijent ima pravo da promijeni potvrđenu rezervaciju samo ako davaoc uluga prihvata promijenu. Promjene mogu biti: promjena ugovarača, bukiranog datuma, broja osoba, njihove starosne dobi ili vrsta osnovnih i dodatnih bukiranih uluga. Zahtjev za promjenu rezervacije mora biti u pisanoj formi (e-mail, fax ili pismo). Klijent se slaže da plati paušalno 30,00€ po promjeni (po fakturi).
Ukoliko klijent želi da stornira rezervaciju, mora dostaviti zahtjev u pisanoj formi (e-mail, fax ili pismo).
Baza za izračunavanje troškova otkazivanja je dan kada Globtour Montenegro primi pisani zahtjev za otkazivanje, a vrši se na sledeći način:

 • Ukoliko je rezervacija otkazana do 29 dana prije početka korišćenja bukiranih usluga, Globtour Montenegro će klijentu naplatiti 30% od ukupnog iznosa na račun hendlinga i administrativnih troškova.  Ostatak novca će bit vraćen klijentu na račun primaoca.
 • Ukoliko je rezervacija otkazana 28 do 22 dana prije početka korišćenja bukiranih usluga, Globtour Montenegro će klijentu naplatiti 40% od ukupnog iznosa na račun hendlinga i administrativnih troškova.  Ostatak novca će bit vraćen klijentu na račun primaoca.
 • Ukoliko je rezervacija otkazana 21 do 15 dana prije početka korišćenja bukiranih usluga, Globtour Montenegro će klijentu naplatiti 60% od ukupnog iznosa na račun hendlinga i administrativnih troškova.  Ostatak novca će bit vraćen klijentu na račun primaoca.
 • Ukoliko je rezervacija otkazana 14 do 8 dana prije početka korišćenja bukiranih usluga, Globtour Montenegro će klijentu naplatiti 80% od ukupnog iznosa na račun hendlinga i administrativnih troškova.  Ostatak novca će biti vraćen klijentu na račun primaoca.
 • Ukoliko je rezervacija otkazana 7 do 0 dana prije početka korišćenja bukiranih usluga, Globtour Montenegro će klijentu naplatiti 100% od ukupnog iznosa na račun hendlinga i administrativnih troškova. 

9. OBAVEZE AGENCIJE
Globtour Montenegro je odgovoran za izvršenje usluga i odabir davaoca usluga. Globtour Montenegro takodje mora da se brine za prava i interes klijenata u skladu sa dobrom praksom u turizmu.
Globtour Montenegro mora da osigura da će klijent dobiti sve usluge koje je bukirao, pa je stoga odgovoran za mogucu nerealizaciju usluga ili dijela usluga koje je klijent platio.
Globtour Montenegro nije odgovoran ukoliko je razlog nerealizovanja usluga Viša sila ako u zemlji klijenta ili u zemlji u kojoj se pružaju usluge (rаt, nemiri, štrаjkovi, teroristički nаpаdi, sаnitаrni problemi, prirodne kаtаstrofe, intervencije zvаničnih orgаn itd.), koji sprečavaju klijenta da boravi u bukiranoj smještajnoj jedinici. U tom slučaju klijent nema pravo na povraćaj iznosa depozita. Ovaj iznos se ne može koristiti kao depozit za drugu smještajnu jedinicu koju bi klijent želio da bukira u nekoj drugoj destinaciji ili u drugom periodu. 

10. OBAVEZE KLIJENTA

Klijent je dužan da:

 • Posjeduje validan putni dokument za svaku osbu (uključujući i putna dokumenta za djecu i dokumenta neophodna za kućne ljubimce). Troškove gubitka ili krađe ovih dokumenata snosi klijent;
 • Da postuje carinske i propise valute i zakone Republike Crne Gore, ko i one u tranzitnim zemljama tokom putovanja;
 • Da provjeri da li mu je neophodna viza za ulazak u Crnu Goru ili tranzitnu zemlju. Globtour Montenegro ne moze da pruži uslugu dobijаnjа vize zа klijentа, i zadrzava pravo da zadrži novac ukoliko klijent ne može ući u Republiku Crnu Goru jer nije obezbijedio neophodna okumenta;
 • Da davaocu usluga priloži vaučer , u kome su navedeni tačan broj osoba i vrste usluga, na dan dolaska u smještajni objekat;
 • Da dodje na smještaj sa tačnim brojem i strukturom osoba u grupi, onako kako je Globtour Montenegro ranije obaviješten. Ukoliko na smještaj  dođe više osoba nego što je navedeno u vaučeru, ili je drugačija struktura grupe, davaoc usluga može da odbije da obezbijedi uslugu  smještaja za najavljene osobe ili zahtijevati dodatno uplatu;
 • Da u momentu bukinga obavijesti Globtour Montenegro ukolio sa sobom dovodi kućnog ljubimca kako bi dobili saglasnost davaoca usluga. Davalac usluga može da odbije da klijentu pruži uslugu sještaja ukoliko kućni ljubimac nije najavljen u momentu bukinga;
 • Da obavijesti Globtour Montenegro o svim relevantnim činjenicama koje mogu da utiču na boravak klijenta u smještajnoj jedinici (kao npr. alergije i bolesti klijenta, fizički invaliditet klijenta, dolazak vozilom koje nije standardne velicine, potreba za krevetom koji nije standardne veličine, specijalni uslovi ishrane ukoliko klijent izabere polupansion ili pun pansion, itd.);
 • Da poštuje kućna pravila bukirane smještajen jedinice, i saradjuje u dobroj volji sa davaocem usluga.

Ukoliko klijent ne poštuje gore navedena pravila, može mu se odbiti provizija usluge smještaja i u tom slučaju klijent nema pravo da dobije kompenzaciju ili povraćaj uplaćenog novca. 

11. PUTNO OSIGURANJE
Troškovi puta ne uključuju paket putnog osiguranja: osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu dogoditi tokom putovanja, oštećenje ili gubitаk prtljаgа ili dobrovoljno zdrаvstveno osigurаnje. Kada potvrđuje rezervaciju online, putnik prihvata ove Opšte uslove odabirom metode plaćanja i popunjavanjem procesa potvrde rezervacije. Isto važi za rezervaciju koja je potvrđena ili popunjena putem e-maila. Ukoliko putnok zahtjeva dodatko osiguranje, аrаnžmаni mogu biti direktno nаprаvljen sа osigurаvаjućim društvom ili u ageniciji Globtour Montenegro, s tim što agencijа djeluje sаmo kаo posrednik. 

12. ŽALBE
Klijent zadržava pravo da se žali u slučaju bilo koje neispravne informacije ili fotografije objavljene na site-u, tj. objavljene netačne informacije o rezervisanoj smještajnoj jedinici, sa izuzetkom kada  trenutno stanje smještajen jedinice nije po ukusu klajenta. Klijent se takodje može žaliti na čistoću i nečistoću rezervisane smještajne jedinice.
Klijent nema pravo da s žali po bilo kom drugom osnovu, uključujuči loše vremenske uslove, konfiguraciju i čistoću plaža, čistoću i opremljenosz destinacije, čistoću i temperaturu morske vode, ili bilo koje druge situacije ili događaje koji mogu izazavati klijentovo nezadovoljstvo, a nije u vezi sa kvalitetom rezervisane smještajen jedinice (kao npr. problemi lokalnog snadbjevanja vodom, problemi kanalizacije, gužve, krađa ili oštećenje lične imovine, itd.).
Bilo kakva oprаvdаnа primedbа biće riješena nа licu mjestа, a ukoliko to nije moguće, klijentu će biti ponuđena zamjena smještaja. Ukoliko davaoc usluga nije u mogućnosti da riješi prijavljene nedostatke, a Globtour Montenegro ne može da obezbjedi alternativni smještaj, klijentu će biti vraćen cijeli iznos uplaćenog novca. Bankovne troškove pokriva Globtour Montenegro. Klijent ima pravo na povraćaj novca u iynosu koji nije veći od uplaćenog. Klijent nema pravo na kompenzaciju materijalne ili nematerijalne štete (kao što su bankovni troškovi za prenps novca, telefonski računi, troškovi goriva, gubitak vremena, stres, psihološka šteta, itd.)
Žalba može biti podnijeta samo na dan dolaska u smještajnu jedinicu. Ako klijent dođe u smještajnu jedinicuposle 10:00h, žalba će biti razmatrana samo ukoliko je podnijeta do 12:00h narednog dana. Žalba  koja se podnese nakon isteka krajnjeg roka neće se razmatrati jer vjerodostojnost žalbe više nije kredibilna.
Globtour Montenegro zadržava pravo na period o 2 sata za odgovor na žalbu i na dodatni period od 6 stai za rešavanje žalbe ukoliko je ona opravdana. Vremenski period između 22:00 i 08:00h nije uključen u naznčeni period.
Žalba se može podnijeti kod Globtour Montenegro svakog dana (ukljucujuci subotu, nedelju ili praznik) od 08:00 do 22:00h. Ako klijent nema mobilni telefon, moze kontaktirati Globtour Montenegro koristeći telefon davaoca usluga. Ukoliko kontakt ne može biti uspostavljen jer su sve linije zauzete ili nema odgovora na poziv, klijent mora dalje pokušavati da lično stupi u kontakt sa Globtrour Montenegro, jer bilo koja žalba koja je podnesena van navedenog vremenskog perioda neće biti razmatrana.
Kada Globtour Montenegro dobije žalbu klijenta, automatski će preuzeti sve neophodne postupke da riješi žalbu. Globtour Montenegro će provjriti okolnosti žalbe (najprije će kontaktirati davaoca servisa) i utvrditi validnost žalbe u narednih 2 sata. Ukoliko Globtour Montenegro ne odgovori u okviru naznačenog perioda (2 sata), klijent ima pravo da napusti smještajnu jedinicu. Globtour Montenegro ima obavezu da klijentu povrati uplaćeni novac, a bankovne troškove preuzima Globtour Montenegro.
Ukoliko Globtour Montenegro utvrdi da je žalba validna, potreban je dodatni period od 6 sati za rešavanje žalbe. Klijent ima obavezu da sarađuje u dobroj volji sa predstavnicima Globtour Montenegro i davaocem usluga kako bi riješili problem. Ukoliko klijent ne prihvata predloženo rešenje adekvatno za rezervisane i plaćene usluge, globtour Montenegro neće prihvatiti bilo koju naknadnu žalbu i nije u obavezi  da odgovori na istu.
Ukoliko validna žalba ne može biti prikladno riješena, Globtour Montenegro se obavezuje da pronađe alternativni smještaj.
Kriterijumi za poređenje rezervisane i alternativne smjestajne jedinice su lokacija i cijena iskazana na Globtour Montenegro Web stranici. Ukoliko se rezervisana smjestajna lokacija nalazi na obali, Globtour Montenegro se obavezuje da klijentu ponudi alternativni smjestaj na istoj Rivijeri ili na susjednoj Rivijeri. Cijena alternativne smjestajne jedinice će biti ista  ili niža/visočija za 15% od cijene rezervisane smještajne jedinice.ukoliko je cijena alternativne smještajen jedinice miža nego cijena rezervisane, klijent ima pravo na povraćaj raylike u cijeni. Ukoliko je cijena alternativnog smještaja visočija od cijene rezervisanog smještaja, razliku nu cijeni će uplatit Globtour Montenegro.
Ukoliko klijent ne prihvati alternativni smještaj (na istoj lokaciji i iste cijene), Globtour Montenegro neće uzeti u razmatranje bilo koju naknadnu žalbui nije u obavezi da odgovori na nju. Ukoliko prihvati alternativni smještaj, klijent se odriče svih prаvа dа trаži povrаćаj iznosа plаćenog zа rezervisаnu smještаjnu jedinicu.
Ukoliko Globtour Montenego ne riješi žalbu klijenta i ne onezbjedi alternativni smještaj u okviru navedenog perioda (6 sati), klijent zadržava pravo da napusti rezervisanu smještajnu jedinicu. Tada se Globtour Montenegro obavezuje da vrati uplaćeni novac klijentu i snosi bankovne troškove.
Ukoliko Globtour Montenegro utvrdi da žalba nije validna, neće preuzeti bilo kakav postupak da riješi žalbu. Klijent ima mogućnost da prihvati odluku u ostane u rezervisanoj smještajnoj jedinici po prethodno utvrđenim  uslovima, ili da zahtjeva alternativni smještaj  od Globtour Montenegro,u tom slučaju klijent je dužan da uplati cijeli iznos novca za smjestaj direktno davaocu usluga. Ukoliko ostane u rezervisanoj smještajnoj jedinici, klijent gubi pravo da traži povraćaj uplaćenog novca. Ukoliko klijent ne prihvata odluku koju je donio Globtour Montenegro i želi povraćaj novca koji je uplatio, klijent nema pravo da ostane u rezervisanom smještaju. Klijent je dužan da podnese žalbu u pisanoj formi (e-mal, fax ili pismo) u toku 7 dana do kraja bukiranog perioda. Žalba koja je podnijeta nakon krajnjeg roka ili nepotpuna žalba (bez fotografija, nedostatka informacija iz pouzdanih izvora, itd.) neće se uzeti na razmatranje.
Globtour Montenegro se obavezuje da izda piseni odgovor na podnijetu žalbu u periodu od 7 dana nakon što je žalba podnijete. Globtour Montenegro ima pravo da produži ovaj period na još 14 dana kako bi prikupio informacije i verifikovao detalje žalbe sa davaocem usluga.
Dok se odgovor ne dostavi, klijent se odriče prava na angažovanje usluga posrednika, UHPA arbitraže, suda ili da daje informacije medijima. Ukoliko klijent ne poštuje ovo pravilo i time ometa proceduru, Globtour Montenegro zadržava pravo na potraživanje nadoknade zbog štete nastale na taj način bez obzira n arazloge žalbe.
Ukoliko klijent nije zadovoljan sa trenutnim pruženim uslugama i stoga odluči da napusti smještanu jedinicu i lično potraži alternativni smještaj a da o tome ne obavijeti Globtour Montenegro, i ne sačeka da se žalba riješi ili obezbijedi alternativni smještaj u okviru naznačenog perioda od 8 sati, klijent nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa ili da zahtjeva kompenzaciju, nezavisno od validnosti žalbe. 

13. ARBITRAŽA
Ukoliko gost nije zadovoljan sa rešenjem koje agencija nudi, ima pravo da se obrati nadležnom sudu u Podgorici. 

14. NAPOMENA
Placanjem unaprijed ili placanjem aranzmana u cjelokupnom iznosu prihvatate opste uslove.