5th Regional Respiratory Congress

Hotel Avala, Budva, 18-21. April 2024

RESPIRATORNO UDRUŽENJE CRNE GORE ORGANIZUJE V REGIONALNI RESPIRATORNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DAN I  18.04.2024.


15:00-15:10 Otvaranje sastanka

Sesija: ASTMA

Moderatori: Prof. Dr Biljana Zvezdin, Doc. Dr Sanja Hromiš, Prof. Dr Marija Vukoje, Dr Zorica Radulović

15:10-15:25 Biološka terapija teške astme- efikasnost i rizici  – Prof. Dr Biljana Zvezdin
15:25-15:40 Srpske smjernice za liječenja astme – Prof. Dr Marija Vukoje
15:40-15:55 Polipoza nosa i astma – Prof. Dr Maja Buljčik Čupić
15:55-16:10 Teška astma kod djece - Dr Velibor Bulatović
16:10-16:25 Remisija u astmi – Doc. Dr Sanja Hromiš
16:25-16:40 Panel diskusija
16:40-17:05 Sponzorisani simpozijum ( PROVIDENS)
17:05-17:35 Sponzorisani simpozijum ( ASTRA)
17:35-17:50 Kafe pauza

Sesija: RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA

Moderatori: Prof. Dr Ognjen Gajić ( Online Zoom ), Doc. Dr Miodrag Vukčević

17:50-18:10 Mjesto NIV-a u terapiji respiratorne insuficijencije - Doc. Dr Miodrag Vukčević
18:10-18:30 Fiziološki otežan disajni put – Prof. Dr Ognjen Gajić ( Online predavanje ZOOM)
18:30-18:40 Diskusija
18:40-19:10 Sponzorisani simpozijum  ( NOVARTIS)

Mjesto lijeka Xolair u terapiji teške alergijske astme

Dijagnostika I liječenja pacijenata sa teškom astmom  - Dr Mirko Šebek

Xolair – terapija izbora kod pacijenata sa teškom alergijskom astmom – Dr Irena Šubarić

19:10-19:15 – Diskusija

DAN II 19.04.2024. PULMOLOGIJA


Sesija: ILD

Moderatori: Prof. dr Živka Eri, Prof. dr Miroslav Ilić, Ass. dr Mihajlo Stjepanović, Dr Irena Šubarić

09:00-09:15 Plućne fibroze – gdje smo stigli u terapijskim opcijama – Prof. dr Miroslav Ilić
09:15-09:30 Biomarkeri idiopatske plućne fibroze - Ass. Dr Mihajlo Stjepanović
09:30-09:45 Idiopatska plućna fibroza – EMPIRE registar, srpski nacionalni rezultati – Ass. Dr Sanja Dimić Janjić
09:45-10:00 Specifična dijagnoza I identifikacija progresivnog fibrotičnog fenotipa – Prof. Dr Živka Eri
10:00-10:15 Tema – ILD u reumatološkim bolestima – Dr Ivica Jeremić
10:15-10:20 Prikaz slučaja – Dr Zoja Stanković
10:20-10:30 Diskusija
10:30-10:50 Sponzorisani simpozijum PULM 6 ( Beringer)
10:50-11:05 Kafe pauza
 
Sesija: Cistična fibroza i pedijatrijska pulmologija

Moderatori: Prof Dr Predrag Minić,Prof. Dr Gordana Vilotijević Dautović , Dr Slađana Radulović, Dr Rade Kaluđerović
 

11:05-11:25 Uticaj klimatskih promjena I aerozagađenja na učestalost respiratornih bolesti kod djece–Prof Dr Predrag Minić
11:25-11:40 Ispitivanje funkcije pluća kod djece sa BPD – Dr Tomo Plamenac
11:40-11:55 Stridor kod djece - Dr Tanja Filipović
11:55-12:10 Bolja prognoza cistične fibroze – Prof. Dr Gordana Vilotijević Dautović
12:10-12:25 Naša iskustva u terapiji  CF u Crnoj Gori – Dr Slađana Radulović
12:25-12:40 Diskusija
12:40-13:00 Sponzorisani simpozijum PULM 7
13:00-15:00 Pauza za ručak

ONKOLOGIJA Sesija I

Panel 1: Skrining karcinoma pluća

Moderatori: dr Ana Delić Vukićević, dr Dejan Perović

Panelisti: dr Rade Kovač,Prof. dr Marko Jakopović, Doc.dr sci.med. Goran Stojanović,dr Marija Stanišić,neko iz KCCG

15:00-15:15 Znacaj skrininga za rano otkrivanje karcinoma pluća – dr Rade Kovač
15:15-15:30 Iskustva sa skriningom karcinoma pluća u Hrvatskoj – Prof. dr Marko Jakopović (online)
15:30-15:45 Iskustva sa skriningom karcinoma pluća u Srbiji – Doc.dr sci. med. Goran Stojanović
15:45-16:15  Diskusija (svi panelisti)
16:15-17:00 Simpozijum 1 ( ROCHE)
17:00-17:10 Kafe pauza

Panel 2: Rani nesitnoćelijski karcinom pluća

Moderator: Naučni sar. Dr sci.med  Davorin Radosavljević i dr Marija Stolić

Panelisti: dr Zoran Marić, prof. dr Daliborka Bursać, dr Tanja Nenezic, prof. dr Mojca Unc, , prof. dr Bojan Zarić,dr Branko Čampar

17:10-17:20 Smjernice u testiranju kod ranog NSCLC dr Zorana Maric
17:20-17:35 Neoadjuvantna Imunoterapija u ranim stadijumima – prof. dr Daliborka Bursać
17:35-17:50 Hirurgija u ranim stadijumima NSCLC – dr Branko Čampar
17:50-18:05 Ciljana terapija u ranim stadijumima NSCLC – prof. dr Bojan Zarić
18:05-18:15 Adjuvantna imunoterapija iskustva sa lijecenjem ranog NSCLC -  prof. dr Mojca Unc
18:15-18:30 Panel diskusija
18:30-19:15 Simpozijum 2

DAN III  20.04.2024.


ONKOLOGIJA Sesija II

Panel 3: Uznapredovali i metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća

Moderatori: dr Marija Stolić, prof. dr Mirko Stanetić

Panelisti: Doc dr Milica Kontic, dr sci med Vanesa Sekerus,dr Zorana Marić, prof. dr Timur Cerić, , dr sci.med. Jelena Spasic,  dr Tanja Nenezić,dr Vanja Karađinović

09:00-09:15 Ima li novina u liječenju NSCLC sa driver mutacijama? Doc dr Milica Kontic
09:15-09:25 Značaj tečnih biopsija – dr sci med Vanesa Sekerus
09:25-09:40 Dileme i izazovi u lijecenju sa imunoterapijom u mNSCLC – prof. dr Timur Cerić
09:40-09:55 Uloga radioterapeuta u liječenju lokalno uznapredovalog i metastaskog LC – dr Vanja Karađinović
09:55-10:10 Neželjena dejstva imuno i ciljane terapije – dr sci.med. Jelena Spasic
10:10-10:30 Panel diskusija i pitanja, svi učesnici
10:30-10:45 Kafe pauza

10:45-11:30 Sponzorisani panel ( MSD)

KEYTRUDA® (pembrolizumab) – standard u liječenju metastatskog nesitnoćelijskog karcinoma pluća (NSCLC)
Prof. dr Mirko Stanetić, moderator; Prof. dr Bojan Zarić ; dr Ana Delić Vukićević

Karcinom pluća kao globalni problem – gdje smo sada i šta nas očekuje?
Prof. dr Mirko Stanetić, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, BiH

Keytruda kao standard u prvoj liniji liječenja NSCLC – rezultati nakon 5 godina praćenja
Prof. dr Bojan Zarić, Institut za plućne bolesti Sremska Kamenica, Srbija 

Primjer iz kliničke prakse – prva linija liječenja skvamoznog NSCLC u Crnoj Gori
Dr Ana Delić Vukićević, Specijalna bolnica za plućne bolesti „ Dr Jovan Bulajić“ Brezovik, Crna Gora

11:30-12:00 Simpozijum 4 ( TAKEDA)
12:00-12:30 Simpozijum 5 ( ASTRAZENECA)
12:30-14:00 Pauza za ručak

Sesija: HOBP

Moderatori: Prof. Dr Ivan Kopitović, Prof. Dr Sanja Šarac, Dr Zorka Radulović

14:00-14:20 Diferencijalna dijagnoza dispneje – Prof. dr Violeta Kolarov
14:20-14:35 Značaj rane dijagnoze HOBP -  Prof. Dr Ivan Kopitović
14:35-14:50 Mjere prevencije HOBP– Doc. Dr Vojislav Ćupurdija
14:50-15:05 Palijativno zbrinjavanje pacijenata sa HOBP – Prof Dr Sanja Šarac
15:05-15:20 Panel diskusija
15:20-15:50 Sponzorisani simpozijum ( AstraZeneca)
15:50-16:15 Sponzorisani simpozijum ( Providens)
16:15-16:25 Sponzorisani simpozijum  ( Abela Pharm)
16:25-16: 35 Sponzorisani simpozijum 12

DAN IV   21.04.2024.


Sesija: PULMOLOGIJA II

Moderatori: Prof. dr J. Matijašević, Dr Sandra Peković, Dr Nataša Belada

09:00-09:15 Plućna hipertenzija – predavač Prof. dr J. Matijašević
09:15-09:30 Hronična tromboembolijska plućna hipertenzija – Dr Sandra Peković
09:30-10:15 Sponzorisani simpozijum  ( MSD)
10:15-10:30 Diskusija

Sesija: Tuberkuloza i sarkoidoza

Moderatori: Doc. Dr Tatjana Adžić Vukičević; Dr Olivera Bojović, Prim. dr Darinka Kukavica

10:30-10:45 Značaj otkrivanja latentne tuberkuloze u eri primjene biološke terapije - Dr Tanja Adžić
10:45-11:00 Dijagnoza I terapija plućne sarkoidoze – Prim. dr Svetlana Jovanović
11:00-11:15 Sarkoidoza – prikazi slučaja  – Dr Nevena Savić
11:15-11:30 Diskusija
11:30-11:40 ZATVARANJE STRUČNOG DIJELA SASTANKA
11:40-12:00 Sastanak članova Respiratornog udruženja Crne Gore